Zimní soutěž o palivo zdarma!

31. 8. 2018

 

1. Organizátor soutěže 

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost CDP IVORY s.r.o. se sídlem, U Slovanky 1388/5, 182 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 24277185, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200259

 

2. Termín soutěže 

Soutěž o hlavní cenu v podobě dárkového poukazu bude probíhat od 1.9. 2018 do 20. 12. 2018. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž jakkoli prodloužit o jím stanovenou dobu, a to případně i opakovaně.

 

3. Účastníci soutěže 

Zúčastnit se soutěže mohou pouze řádně zaregistrovaní zákazníci e-shopu www.cdp.cz a www.cdp-pelety.sk. Účastí v soutěži zákazník vyjadřuje souhlas.

 

4. Princip a podmínky soutěže 

Účastníkem soutěže se stane plně svéprávná fyzická osoba či jakákoli právnická osoba, která bude v termínu soutěže podle bodu 2. (včetně jeho případného prodloužení) nebo se v rámci tohoto termínu stane registrovaným zákazníkem na e-shopu www.cdp.cz a www.cdp-pelety.sk, a která současně v termínu soutěže zakoupí od pořadatele soutěže minimálně 2 tuny paliva (pelety, brikety nebo balené uhlí). Za účastníka soutěže nebude považován ten, kdo písemně či elektronicky výslovně sdělí pořadateli soutěže, že si nepřeje účastnit se této soutěže. Z účastníků soutěže budou určeni její výherci vždy losem.

 

5. Výhra v soutěži 

Výhrou v soutěži jsou 3 dárkové poukazy s platností do 30.9.2019 na palivo zdarma od CDP IVORY s.r.o. První vylosovaný soutěžící (výherce) získá dárkový poukaz na dodání paliva v objemu a typu paliva totožném s první objednávkou realizovanou v průběhu termínu soutěže, maximálně však v objemu 4 tun nebo 4 palet příslušného paliva. Druhý a třetí vylosovaný výherce získá dárkový poukaz na dodání paliva v objemu a typu paliva totožném s první objednávkou realizovanou v průběhu termínu soutěže, maximálně však v objemu 2 tun paliva nebo 2 palet příslušného paliva. V případě, že výherce objedná v době konání soutěže různé druhy paliva, výhra v podobě dárkového poukazu bude znít na jeden z objednaných druhů paliva dle uvážení organizátora soutěže. Výherce není oprávněn postoupit či převést jakkoli práva z výhry na jakoukoli třetí osobu (zejména darováním poukazu apod.).

 

6. Vyhlášení soutěže 

Termín slosování soutěže bude 21. 12. 2018. Výherce bude telefonicky kontaktován nejpozději do 14 pracovních dnů od termínu slosování. V případě, že organizátor rozhodne o prodloužení soutěže, která by tak skončila po stanoveném dni slosování, stanoví přitom i nový termín slosování výher.

 

7. Osobní údaje 

V souvislosti s pořádáním soutěže bude pořadatel soutěže, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu uvedeném v registračním formuláři na internetových stránkách www.cdp.cz a www.cdp-pelety.sk pro oprávněné zájmy pořadatele, tj. pro účely kontaktu výherců a pro plnění povinností organizátora/pořadatele, včetně např. předání a uplatnění výher. Pořadatel při předání výher požádá výherce o pořízení fotografie, kterou zveřejnění na svých internetových stránkách a stránkách pořadatele umístěných na sociálních skupinách společně se jménem výherce a obcí sídla/bydliště výherce. V případě souhlasu výherce pořadatel pořídí uvedenou fotografii a zveřejní ji v souladu s předchozí větou.

 

8. Další ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Účastník soutěže, který nesplní všechny její podmínky nebo který se dopustil v rámci takové soutěže nepoctivého jednání, jednání v rozporu s dobrými mravy či obcházející pravidla soutěže, je vyloučen z možnosti získání výhry. Z možnosti výhry či uplatnění výhry (využití poukazu) je vyloučen také účastník soutěže, který je vůči pořadateli soutěže v prodlení s plněním jakéhokoli splatného dluhu v den slosování či porušuje jakékoli jiné oprávněné zájmy pořadatele či porušil tato pravidla. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Na žádost výherce může být příslušná výhra předána osobně, jinak pořadatel výhry zašle na své náklady na místo dodání vyplněné v rámci registrace do e-shopu pořadatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher. Výhry, které budou pořadateli soutěže vráceny jako nedoručené, propadají v jeho prospěch. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.